دیابت وابسته به انسولین

دیابت وابسته به انسولین (دیابت نوع یک) عبارت است از یك بیماری متابولیكی مزمن كه مشخصه آن ناتوانی بدن در تولید انسولین كافی برای مصرف مؤثر و كارآمد قندها، چربی ها، و پروتئین ها است . تمام سلول های بدن برای انتقال قندها از خون به