ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای، مذهب عشق،زبان اصلی Religion of Love