ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- کرشمه سخن ۴/۷

دکتر الهی قمشه ای در جمع فرهنگیان به زیبایی درس عشق و علم الهی را تشریح میکند.