ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای - کرشکه سخن ۱/۷

دکتر الهی قمشه ای در جمع فرهنگیان به زیبایی درس عشق و علم الهی را تشریح میکند.