ویدیو سخنرانی گفتگوی نوروزی با خانواده دکتر مهدیه الهی قمشه ای-قسمت ۲

بهار ۱۳۹۴_ سرکار خانم مهدیه الهی قمشه ای که به تحقیق در مثنوی مولوی و تحلیل و تفسیر ادبیات عرفانی و تطبیق آنها با موضوعات قرآنی می پردازد و خود طبع شعری و ذوق ادبی نیز دارد. وی از سن کودکی در خدمت مرحوم پدرشان"مهدی الهی قمشه ای" به شعر و ادب عل