ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- نوروز شناسی، بهار یعنی اعتدال

از بهار درس های بزرگ و زیادی می توان گرفت که یکی از مهم ترین آنها اعتدال در زندگی است که با آمدنش در هستی ایجاد می کند، در این مورد دکتر الهی قمشه ای تعابیر زیبایی را بکار می برد که بسیار شنیدنی است.