ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای-نوروز شناسی(بهار و جاودانگی انسان)

بهار یعنی اینکه مرگی وجود ندارد و دکتر هم به این مطلب اشاره می کند که مرگ یکی از اختراعات شیطان است برای فریب دادن انسان چراکه ما برای انسان رستاخیز داریم و مرگ راهی است برای رسیدن به همین رستاخیز.