ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- عقل و عشق

بریده ای از قسمت دوم از مجموعه سخنرانی های سیر و سلوک استاد و بررسی رابطه عقل و عشق. که در پنج قسمت و جهت کاهش حجم و سهولت دانلود به صورت صوتی تقدیم میگردد.