ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- حقیقت سکوت در هستی

شعری از دکتر الهی قمشه ای در حقیقت سکوت و رمز هستی