ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای - موسیقی

سخنرانی دکتر حسین محی الدین الهی قمشه ای در دانشگاه امیرکبیر درباره موسیقی