ویدیو سخنرانی دکتر الهی قمشه ای- خلاقیت و دانایی

در این ویدیو دکتر الهی قمشه ای به نقش مهم خلاقیت و لزوم وجود خلاقیت جهت کشف سرچشمه های الهی در بشر اشارت میکند و از خودیابی به عنوان آن سرچشمه یاد میکند.