ویدیو سخنرانی الهی قمشه ای- پاسخ به چهار سوال طلایی

در این ویدیو دکتر الهی قمشه ای در انجمن دوستی مردم ایران و مالزی به چهار سوال اساسی حول محورهایی نظیر عصر طلایی، نسبت طلایی و ... دعوت میکند به خوبی، خیر و دانایی در رسیدن به کمال معنوی.