شغل دوم بازیگر ها چیه؟

شاید فکر کنید بازیگر ها و آرتیست جلوی دوربینن و شغل دیگه ندارن ولی ینطور نیست بازیگرها هم شغل دوم دارن