موهبتی به نام ترس !

بررسی و معرفی انواع ترس در طول زندگی و درمان بیماری هایی که دلیل اصلی آنها ترس می باشد.