با ارسال یک ویدئو بازیگر اصغر فرهادی شوید

در حالی که تا چند وقت پیش همه خبرا درباره فیلم اصغر فرهادی اونهم تو اسپانیا بود البته بازی پنه لوپه کروز ولی به یکباهر خبر دیگه ای منتشر شد پروژه ای در حال آماده سازی اونهم توی ایران-فیلمی به اسم برسد به دست آهو