کلیپ دیدنی لحظه جدا شدن ماهواره از موشک

کلیپ دیدنی که حتما باید دید .