کلیپ دیدنی چالش دزدی دوچرخه در اروپا

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . تو کدوم شهر زودتر دوچرخه رو میدزدن ؟؟؟؟