کلیپ دیدنی سلفی گرفتن برای اولین بار در نپال

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . یک توریست دوربین خودش رو به بچه های نپالی میده و از اونا میخواد که از خودشون سلفی بگیرن