کلیپ دیدنی همخوانی سرود تیم رئال مادرید توسط بازیکنان

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . متن ترانه:تاریخ را نوشتید ، اینک آماده اید برای در تاریخ ماندنچرا که کسی جرئت ندارد ایستادگی کند برابر اراده تان برای بردناز بدو طلوع ستاره ها ، چامارتین قدیمی منمجذوب کرد ما را از دور و نزدیک گرد هم جامه ات را به تن می کنم