کلیپ دیدنی مک دونالد از ۱۹۵۵ تا امروز

کلیپ دیدنی که حتما باید دید .