کلیپ دیدنی تجربه ای شنیداری از ضبط صدایی واحد در ۱۵ مکان مختلف

کلیپ دیدنی که حتما باید دید . گروهی به نام تاچه اخیرا در سایت ویمئو ویدیویی جالب را منتشر کرده است. در این ویدیو یواخیم مولنر خواننده، یک آهنگ را در ۱۵ مکان مختلف و با شرایط صدایی متفاوت اجرا کرده و این اجراها با استفاده از تدوین به یکدیگر چسبانده شده ان