کلیپ دیدنی موشک کاغذی همراه با موتور و کنترل با گوشی

این کلیپ دیدنی را از دست ندهید .