ویدیو دیدنی از توصیه های دکتر حسین روا زاده - مضرات گوشت ماهی

دکتر روازاده یکی از بهترین اساتید خنداندن مردم در کل این کره خاکی به شمار می آیند و هر چند وقت یک بار به یک چیز جدید پیله می کنند تا شاید بتوانند خود را بیشتر در معرض دید مردم قرار دهد . دکتر برو دکتر