کلیپ دیدنی پیام دکتر مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت

این کلیپ دیدنی را از دست ندهید . متن قانون تصویب شده ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ توسط مجلس : به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.