ویدیو ورزشی | گفتگوی با علیرضا رضایی

اگر چشمم به صورت زیبایش بیفتد لکنت می گیرم !/داشتم خاک می شدم که یک یا علی گفتم و ورق برگشت./کی گفته قهرمان ها ظرف نمی شویند./گفتگو ی اختصاصی با علیرضا رضایی/شورشیرین تقدیم می کند.