ویدیو ورزشی | محمد مایلی کهن: دوستم می گوید فقط یک گرم عقل داری!

محمد مایلی کهن :چرا کیروش باید ماهی ۵۰۰ ملیون تومان بدون مخلفاتش بگیرد؟/امکانات کیروش هتل آزادی بود امکانات ما خوابگاه نصرت/دوستم می گوید فقط یک گرم عقل داری! - قسمت آخر