ویدیو ورزشی | مایلی کهن:اطلاعاتی ها گفتند علی دایی باید باشد،گفتم نه!

مایلی کهن: اطلاعاتی ها گفتند علی دایی باید باشد، گفتم امکان ندارد/گفتم تا وقتی آقای دایی نگوید اشتباه کردم، دعوتش نخواهم کرد/به مصطفوی گفتم دست خط بده اگر دایی به تو زنگ زده - قسمت سوم