ویدیو ورزشی | یک روز جذاب با قهرمان ایرانی مسابقات پرورش اندام

یک روز جذاب با قهرمان ایرانی مسابقات پرورش اندام مستر المپیا: اگر قصد قهرمانی ندارید، از هورمون ها و آمپول های بدنسازی پرهیز کنید