ویدیو ورزشی | این بار تهران را از ارتفاع ۳ هزار متری ببینید توچال

این بار تهران را از ارتفاع ۳ هزار متری ببینید/توچال؛ یکی از بهترین پیست های اسکی طبیعی خاورمیانه که ۹ ماه از سال برف دارد/ Take a look at Tehran from an altitude of over ۳۰۰۰ meters, one of the best natural ski resorts in the Middle East that has snow for