ویدیو ورزشی | علی پروین و قلعه نویی در مجلس سیدالشهدا عزاداری کردند

امیر قلعه نویی: استقلال ببازه من برقصم؟ واگذارتان به حضرت ابوالفضل/نوکری برای امام حسین، یعنی اربابی/علی پروین، عابدزاده و قلعه نویی در مجلس سیدالشهدا عزاداری کردند