ویدیو ورزشی | ضیا عربشاهی:افشین پیروانی رو به خدا و جدم واگذار کردم!

عربشاهی اسناد دادگاهی اش را جلوی دوربین نشان داد: بخاطر شکایت این آقا ۵۰ ضربه شلاق خوردم/آقای پیروانی! گفتم کاری می کنم که برادرت از شرمندگی نتونه سرش رو بالا بگیره/افشین رو به خدا و جدم واگذار کردم