ویدیو ورزشی | این بار دریای شمال ایران را از فراز آسمان ببینید

این ویدئوی زیبا توسط رضا بختیاری همکار در رودسر ضبط شده است. شما هم از زیبایی دریای شمال ایران لذت ببرید.