ویدیو ورزشی | حمله تند مجری ۲۰:۳۰ به کیروش و علی دایی!

مجری جنجالی ۲۰:۳۰: آقای کیروش! پول اجاره خانه، دندانپزشک و خشکشویی ات را ما می دهیم، پس چرا همه ش مرخصی تشریف دارید؟! دومین قسمت از صحبت های علی رضوانی با هم جالب است و هم ممکن است برایش گران تمام بشود. او به ما گفت چرا به مرخضی رفتن کیروش اینقدر گیر می