ویدیو ورزشی | گفت و گو با مردی كه ۲ بار ركورد رونی كلمن را شكاند!

موسی هاشمی مقدم مدیر و مالك مجتمع اریكه ایرانیان مردی ۵۷ ساله است كه ۲ بار نامش در كتاب گینس ثبت شده. او توانسته در بخشی از حركات قدرتی پا در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ ركورد رونی كلمن را بشكاند و نام خودش را به عنوان یك ایرانی در كتاب گینس ثبت كند. گفت و گوی