ویدیو ورزشی | چهره های سرشناس برای کوه عضله ایران گلریزان کردند

بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام ایران که لقب کوه عضله را یدک می کشد و چند قهرمانی جهان دارد، این روزها در بستر بیماری به سر می برد و همین اتفاق، موجبات ناراحتی هنرمندان و ورزشکاران کشورمان را فراهم کرده است. در روزهایی که بیت الله عباسپور عزیز در بیم