وقتی روز قیامت اشیاء هم شهادت خواهند داد!!!

تصاویری از یک آزمایش خارق العاده روی یک پرتقال؛ تاثیر کلمات روی ظاهر اشیاء/وقتی روز قیامت اشیاء هم شهادت خواهند داد