غذای اینجا مریض را شفا می دهد سفرنامه مشهد مقدس

گزارشی از اولین آشپزخانه دنیا که برای استخدام در آن صف می کشند/غذای اینجا مریض را شفا می دهد