ماجراهای شنیدنی سلفی گرفتن با امام رضا(ع)

آمده ام بگویم آقا یک نفر را سه سال است که می خواهم، کاری کن خانواده اش رضایت بدهند/هر موقع صدایش زدم ، نه نگفت/ دوستم قرار بود بیاید تصادف کرد و نشد ما با اتوبوس آمدیم/ از سلفی گرفتن ها و حرف های خیلی رفاقتی با امام هشتم (ع) همین امروز حرم آقا /قسمت دوم س