شب روضه خوانی شیخ حسین انصاریان در نازی آباد

در شب روضه خوانی شیخ حسین انصاریان در نازی آباد: انسانیت رادر قرآن جستجو کنید، نه در پروفسور های انگلیسی و آمریکایی!