اولین گفتگوی فرزاد جمشیدی بعد از یک سکوت سه ساله! قسمت۱

فرزاد جمشیدی با همان آرامش سحرهای ماه مبارک رمضان با ما حرف زد.این نخستین گفتگو با فرزاد جمشیدی پس از خداحافظی اش از تلویزیون استگفتگوی اختصاصی با که جمشیدی طی آن چندین بار اشاره کرد ، آنقدر دلگیر است که هیچ رغبتی برای برگشتن به سیما را ندارداین گفتگوی ج