قدیمی ترین تکیه شمال تهران در تجریش که قهوه سِرو می کند

تصاویری از قدیمی ترین تکیه شمال تهران در تجریش که قهوه سِرو می کند/گزارشی به زبان انگلیسی