گزارشی از حضور هنرمندان و ورزشکاران پای دیگ های نذری

در این گزارش، تصاویری از حضور ورزشکاران و هنرمندان پای دیگ های نذری و هیئت ها را برایتان به تصویر می کشد.