گزارشی از یک مراسم ؛ حلوا پزان خانم ها در ظهر تاسوعا

گزارشی از یک مراسم متفاوت؛ حلوا پزان خانم ها در ظهر تاسوعا/اینجا گلوبندک تهران است