گزارشی از حاجی های معلول کهریزک متفاوت ترین عید قربان

خیلی از سالمندان و معلولین کهریزک به حج نرفته اند، به خاطر همین در روز عید قربان دور کعبه کوچکی که توسط آسایشگاه گذاشته شده، می چرخند و با ماکتی که از خانه خدا ساخته شده راز و نیاز می کنند. خیلی وقت ها کعبه نزدیک ترین فاصله بین آدم هاست؛ خیلی وقت ها برای