هلالی: به چشم خودم دیدم چند جوان مواد مخدر مصرف می کنند

در شب بیست و یکم ماه رمضان به هیئت پر ترافیک عبدالرضا هلالی رفتیم تا از حال و هوای این شب ها و روضه خوانی هایشان گزارشی ویژه تقدیم تان کنیم. در حاشیه این گزارش، چند دقیقه ای حاج عبدالرضا هلالی روبروی دوربین نشست تا گپ و گفتی صمیمی اتفاق بیفتد.