پسر سعید حدادیان: من آقازاده ام، چون پدرم آقاست

محمدحسین حدادیان پسر حاج سعید حدادیان مداح مشهور کشورمان، روبروی دوربین های نشست تا حرف هایی بزند که شاید تا به امروز هیچ جای دیگری به زبان نیاورده بود. در روزهای گذشته رسانه های گوناگون عکس ها و خبرهای متفاوت و پر حاشیه ای را علیه پسر سعید حدادیان منتش