گزارشی از یک حرکت خودجوش مردمی که قلبشان برای هم می تپد

ینجا قلب آدم ها برای هم می تپد... درست است که شاه عبدالعظیم یکی از مناطق جنوبی تهران به حساب می آید، اما انگار مردمانش قلبشان به اندازه وسعت تمام دنیاست... اینجا خیریه بیت الایتام است که چهار هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده؛ از کودکان و زن هایی که به ن