حرکات ورزشی جهت آماده سازی برای وضع حمل (بخش ۱)

معرفی حرکاتی مناسب برای تقویت عضلات شکم و کمر برای تسهیل وضع حمل.