کلیپ دیدنی تمسخر و تحقیر قانون جاذبه

وقتی که قوانین فیزیک بخصوص، قانون جاذبه به مسخره گرفته می شود!