کلیپ دیدنی آتش گرفتن ناگهانی و خودبخود پلیس بزرگراه

پلیس بزرگراه در حال بازدید از یک مورد مشکوک است که ناگهان بصورت مرموز و غیرقابل باوری خودبخود آتش گرفته و می سوزد!